Czego szukasz?

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI WRAZ Z POLITYKĄ COOKIES

I. Postanowienia ogólne

1. Polityka Prywatności i Polityka Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony

danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików Cookies, a także

innych technologii pojawiających się na stronie internetowej sklepu internetowego

„www.youbytokarsk.com „

2. Administrator stosuje środki techniczne i rozwiązania organizacyjne zapewniające

wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenia ich

przed dostępem osób nieupoważnionych.

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych zostały opracowane wewnętrzne

procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom

nieupoważnionym. Administrator kontroluje ich wykonywanie i stale sprawdza ich

zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych,

ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach

wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

II. Definicje

1. Administrator – Agnieszka Tokarska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą

You by Tokarska, NIP: 6321731673.

2. Użytkownik – każdy podmiot przebywający na stronie i korzystający z niej.

3. Strona i/lub Sklep internetowy – strona internetowa i sklep internetowy znajdujące

się pod adresem www.youbytokarska.com

4. Formularz lub Formularze – miejsca na Stronie, które umożliwiają wprowadzenie

danych osobowych przez Użytkownika, we wskazanych w nich celach np. w celu

wysyłki newslettera, w celu złożenia zamówienia, w celu kontaktu z Użytkownikiem.

5. „Newsletter” lub „usługa Newsletter” – bezpłatna usługa świadczona drogą

elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika za pośrednictwem których

Administrator informuje o wydarzeniach, usługach, produktach i innych elementach

istotnych z punktu widzenia Administratora (wymagana zgoda)

6. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) - dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe,

które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika, np. komputerze,

tablecie, smartfonie, podczas korzystania ze Strony.

7. Dane osobowe – wszelkie informacje, które prowadzą do identyfikacji osoby.

III. Administrator danych osobowych

Administratorem strony i danych osobowych przekazywanych w jej ramach jest Agnieszka

Tokarska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą You by Tokarska Agnieszka

Tokarska z siedzibą w 10-069 Olsztyn Ul. 1 Dywizji WP 6, NIP 6321731673 REGON

273676409.

Kontakt do Administratora: listownie na adres 10-069 Olsztyn Ul. 1 Dywizji WP 6,

poprzez formularz kontaktowy na stronie lub e-mail: designer@youbytokarska.comIV. Podstawa prawna

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest również ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o

ochronie danych oraz ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

V. Przetwarzanie danych osobowych, dobrowolność ich przetwarzania

1. Użytkownik, który zamierza korzystać z usług sklepu internetowego w trakcie

składania Zamówienia zostanie poproszony o podanie swoich danych osobowych.

Dane te będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z funkcjonowaniem

Sklepu i świadczeniem usług w nim oferowanych.

2. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże niepodanie pewnych

informacji, co do zasady zaznaczonych na stronach Administratora jako obowiązkowe

wiązać się będzie z brakiem możliwości wykonania danej usługi przez Sklep

internetowy.

3. Dane osobowe nie są przedmiotem profilowania jako jednej z form

zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych. Podmioty, które otrzymują

dane osobowe Użytkownika w związku z wejściem na stronę mogą wykorzystać je do

wyświetlania podobnych treści, dopasowanych do tego, co było szukane

(profilowanie), w szczególności usługi Google i Facebook.

4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich

zachowaniach w następujący sposób:

a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz informacja „pliki cookies”].

VI. Zakres przetwarzanych danych osobowych

Użytkownik przekazuje niezbędne n/w dane osobowe celem świadczenia usług przez Sklep –

złożenia zamówienia/ doręczenia przesyłki/reklamacji czy odstąpienia od umowy:

 imię i nazwisko,

 adres e-mail,

 numer telefonu,

 adres do doręczenia przesyłki,

 informacje związane z wybraną formą płatności,

 dane adresowe i identyfikacyjne podmiotu na który została wystawiona faktura.

Użytkownik przekazuje niezbędne n/w dane osobowe celem zapytania poprzez formularz

kontaktowy:

 imię i nazwisko,

 adres e-mail,

 numer telefonu,

 inne podane dobrowolnie w treści wiadomości.

Użytkownik przekazuje niezbędne n/w dane osobowe celem zapisu na Newsletter :

 imię i nazwisko,

 adres e-mail.W przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji, gdy zwrot należności następuje

bezpośrednio na rachunek bankowy Użytkownika koniecznym jest podanie numeru rachunku

w celu dokonania zwrotu należności.

VII. Cel przetwarzania

Dane osobowe Użytkownika na Stronie mogą być przetwarzane w następujących celach i na

następujących podstawach prawnych:

 zarejestrowania się w serwisie (założenie konta), realizacja zamówienia w sklepie,

dostarczenie zamówionego towaru - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO

(niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy lub podjęcie działań na żądanie),

 dokonania rozliczeń (wystawienie faktury, rachunku itp.) - na podstawie art. 6 ust. 1

lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa),

 rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń związanych z umową — na podstawie art. 6 ust.

1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy) oraz na podstawie

art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);

 kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi , udzielenie

odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy/ adres e-mail

zamieszczony na stronie — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do

zawarcia i/lub wykonania umowy);

 wysyłki newslettera i związanych z nim informacji marketingowych i handlowych

drogą elektroniczną- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (wyrażenie zgody),

 w celu obsługi fanpage w portalu Facebook pod nazwą

https://www.facebook.com/youbytokarska/ , konta w portalu Instagram pod nazwą

https://www.instagram.com/youbytokarska/ i wchodzenia w interakcje z

użytkownikami tych miejsc w mediach społecznościowych – na podstawie art. 6 ust. 1

lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora).

VIII. Uprawnienia osoby, przekazującej dane osobowe

Każdej osobie, która przekazuje swoje dane osobowe przysługuje prawo do:

a) dostępu do danych osobowych,

b) żądania sprostowania danych osobowych (Użytkownik może również

sprostować swoje dane samodzielnie używając po zalogowaniu zakładki: MOJE

DANE).

c) usunięcia danych osobowych (bycia zapomnianym), jeśli dalsze przetwarzanie

nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa. Żądanie

usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie

danych oznacza, że zostanie usunięte założone konto Użytkownika a dane nie

będą już przetwarzane.

d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeśli nastąpiło ono w sposób

nieprawidłowy lub bez podstawy prawnej,

e) przenoszenia danych,

f) cofnięcia zgody, jeśli podstawą przetwarzania była zgoda osoby, której dane

dotyczą (cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania

dokonanego na jej podstawie przed cofnięciem),

g) wniesienia sprzeciwu, zarówno w całości jak i we wskazanym celu,

h) wniesienia skargi do Prezesa UODO.IX. Okres przetwarzania

Dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celu, w

jakim zostały zebrane przez okres:

 realizacji/ udokumentowania/ wykonania Zamówienia,

 realizacji praw i obowiązków Administratora/ osoby której dane dotyczą (gwarancja/

rękojmia/ przedawnienie roszczeń),

 wymagany przepisami prawa, w tym prawa podatkowego – przez okres 5 lat licząc od

końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku,

 maksymalnie 3 lat w przypadku osób, które wypisały się z newslettera w celu obrony

przed ewentualnymi roszczeniami lub po okresie 1 roku braku jakiejkolwiek

aktywności przez danego subskrybenta,

jak również do czasu odwołania zgody, jeśli wyrażenie zgody było niezbędne.

Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania/ żądanie usunięcia danych

osobowych spowoduje, że zostanie usunięte założone konto Użytkownika a dane nie będą już

przetwarzane.

X. Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom współpracującym ze Sklepem m.in. w

zakresie zamówionego towaru, przeprowadzenia procesu płatności oraz dostarczania

przesyłek. Dane osobowe w szczególności mogą zostać powierzone podmiotom realizującym

w imieniu Administratora obsługę księgową, usługę kurierską, usługę hostingu strony www,

serwisu i utrzymania systemów informatycznych, w których dane są przetwarzane, usługę

marketingową w zakresie obsługi Strony, jak również firmy umożliwiające wysyłkę

newsletterów.

Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.

XI. Newsletter

Użytkownik ma możliwość subskrybowania newslettera poprzez podanie adresu e-mail

i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania informacji

handlowych oraz marketingowych drogą mailową. Zawarcie w/w umowy Newsletter jest

możliwe w każdym momencie, poprzez wypełnienie istniejących na stronie aktywnych

formularzy Newsletter.

Użytkownik jest uprawniony do rezygnacji z usługi Newsletter w każdej chwili poprzez

samodzielne wypisanie się z listy subskrybentów Administratora lub Użytkownik może też

wypisać się z usługi w inny dogodny dla niego sposób np. przesyłając wiadomość e-mail na

adres Sklepu.

XII. Pliki Cookies

1. Strona korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki cookies stanowią dane

informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu

końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych

Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas

przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.2. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia

przeglądarki. Wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów

uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a

w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

3. W celu zarządzania ustawieniami cookies należy wybrać z listy poniżej przeglądarkę

internetową/ system i postępować zgodnie z instrukcjami: Internet Explorer, Chrome,

Safari, Firefox, Opera, Android, Safari (iOS), Windows Phone, Blackberry.

4. Podczas pierwszego wejścia na Stronę Użytkownik jest zobowiązany do wyrażenia zgody

na cookies lub podjąć inne, możliwe działania wskazane w komunikacie, żeby móc dalej

korzystać z zawartości Strony. Korzystanie ze Strony oznacza wyrażenie zgody.

Użytkownik może opuścić stronę jeżeli nie chce wyrazić takiej zgody, ewentualnie może

zmienić ustawienia swojej przeglądarki, wyłączyć lub usunąć pliki cookies.

5. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji

zawartych w plikach cookies. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i

odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych

potrzeb.

6. Użytkownik może dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Szczegółowe informacje na

ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz

uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

8. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu

korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

b) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik

nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

c) określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w

sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

9. Stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz

„stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które

przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania,

opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki

internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym

Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich

usunięcia przez Użytkownika.

10. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa)

zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu

końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym

zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest

także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat

zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

11. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności

dostępne na stronach internetowych Serwisu.

12. Zalecane jest przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady

korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony

prywatności Google Analytics

13. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google,

do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z

Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub

czasie pozostawania na danej stronie.14. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową

Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies

przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe

działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis shoplo.

Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi

zalecamy się zapoznać. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki

prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.

Administrator stosuje następujące pliki cookies podmiotów trzecich w ramach Strony:

1. Facebook Pixel – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań

remarketingowych - Facebook Pixel gromadzi informacje o zachowaniu Użytkownika

w Sklepie internetowym i na tej podstawie wyświetla reklamy w serwisie Facebook.

2. Wbudowany kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google

Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań

Użytkowników Strony (narzędzie to dostarczane jest przez firmę Google LLC).

Szczegółowe zasady dotyczące polityki prywatności Google Analytics (w tym

informacja jak można zablokować zbieranie danych) znajdują się na stronie:

https://www.google.com/analytics.

3. Wtyczki kierujące do social mediów - Facebook, Instagram. Użytkownik po

kliknięciu w ikonę danej wtyczki na stronie odsyłany jest do strony zewnętrznego

dostawcy, w tym wypadku właściciela danego serwisu społecznościowego. Serwisy

Facebook i Instagram są administrowane przez spółkę Facebook Ireland Ltd., 4 Grand

Canal Square, Dublin 2, Irlandia („Facebook”). Poprzez posiadane profile

Administrator gromadzi dane Użytkowników serwisów społecznościowych

odwiedzających profile Sklepu związane z: prowadzoną komunikacją,

zamieszczanymi treściami oraz informacje publikowane przez samych

Użytkowników, w tym również w wiadomościach prywatnych.

XIII. Social Media

1. Administrator posiada publiczny profil na portalu Facebook – Fanpage i konto na

Instagram, wobec czego przetwarza dane osób - Użytkowników, które odwiedzają

profil (m.in. polubienia, komentarze, identyfikator internetowy, imię i nazwisko,

wizerunek w ramach zdjęcia profilowego). Dane osobowe takich osób są przetwarzane

w celu umożliwienia im publikacji treści, informowania ich o nowych treściach oraz

wydarzeniach, usługach czy produktach. Dane te są przetwarzane celem promowania

Sklepu oraz publikowania materiałów i treści dotyczących Sklepu.

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych w mediach społecznościowych jest zgoda

Użytkownika, który dobrowolnie decyduje się na polubienie/obserwowanie Fanpage/

konta na Instagram poprzez polubienie/kliknięcie „Obserwuj” Fanpage lub wejście w

interakcje np. poprzez pozostawienie komentarza. Użytkownik może w każdej chwili

przestać obserwować Fanpage/ konto na Instagram. Dane osobowe Użytkownika będą

przetwarzane przez okres prowadzenia/istnienia Fanpage/ konta Instagram.

3. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępnianie innym odbiorcom danych,

takim jak portal Facebook, współpracującym agencjom reklamowym lub innympodwykonawcom obsługującym Fanpage/ Instagram, czy serwisowi IT.

4. Zasady przebywania w portalu społecznościowym Facebook/ Instagram wynikają z

regulaminów Facebooka/ Instagram. Dane osobowe mogą być przekazywane do

państw trzecich zgodnie z regulaminem i polityką prywatności Facebooka.

XIV. Serwer

Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym

przechowywana jest Strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w

logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o

przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.

Administrator nie wykorzystuje w żaden sposób logów serwera do identyfikacji

Użytkownika.

Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu

zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą

podlegać:

1. czas nadejścia zapytania,

2. czas wysłania odpowiedzi,

3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w

przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

6. informacje o przeglądarce użytkownika,

7. Informacje o adresie IP.

XV. Postanowienia końcowe

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, a

każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności. Aktualna

wersja Polityki prywatności będzie niezwłocznie publikowana na Stronie.

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w Polityce ochrony prywatności serwisu, na

które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie

ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich

zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały

Koszyk

Twój koszyk jest pusty

Wybierz pierwszy produkt