Czego szukasz?

Wymiany/zwroty

I Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient, klient-konsument, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić, bez podania przyczyny, w terminie 14 (trzernastu) dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy i zwrócić towar na zasadach, o których mowa poniżej (dalej: Odstąpienie).
 2. Po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, prawo do Odstąpienia wygasa. Wykonanie przez Klienta, Klienta-Konsumenta uprawnienia do odstąpienia od umowy w zakreślonym powyżej terminie, otwiera termin 14 (czternastu) dni na zwrot towaru.
 3. W celu Odstąpienia Klient,Klient-Konsument musi poinformować Sprzedawcę w drodze jednoznacznego oświadczenia o Odstąpieniu, wypełniając formularz zwrotu i przesłać drogą elektroniczną na adres: you@bytokarska.com , bądź dołączyć do zwracanego przedmiotu. Wzór formularza dostępny jest tutaj: formularz zwrotu.   Klient,Klient-Konsument może zwrócić przedmiot zamówienia w Punkcie Odbioru  (jeśli odbierał osobiście) – składając pracownikowi Punktu Odbioru wypełniony formularz zwrotu. Zwracając uzyskane świadczenie w postaci zamówionego towaru, Klient jest proszony o odesłanie lub przekazanie rzeczy wraz z dowodem zakupu np. paragonem, fakturą VAT lub innym dowodem zawarcia transakcji (np. potwierdzenia płatności kartą czy wyciągu z konta), natomiast do Punktu Odbioru nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o Odstąpieniu, niezależnie od wybranego sposobu złożenia oświadczenia o Odstąpieniu lub sposobu odbioru zamówionego towaru. Podczas zwrotu zamówienia w sklepie stacjonarnym konieczne będzie podanie numeru zamówienia.
 4. Niezwłocznie - to jest możliwie najszybciej, mając na względzie okoliczności miejsca i czasu - po otrzymaniu formularza zwrotu lub innego, jednoznacznego oświadczenia o Odstąpieniu, Sprzedawca dokonuje potwierdzenia jego otrzymania na trwałym nośniku, na przykład pocztą elektroniczną.
 5. W przypadku Odstąpienia Sprzedawca zwraca Klientowi, Klientowi-Konsumentowi otrzymaną płatność, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany przez Klienta, Klienta-Konsumenta o decyzji w sprawie wykonania prawa Odstąpienia. Zwrot płatności będzie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta, Kienta-Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient, Klient-konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient, Klient-Kosument nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.
 6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Zwracając uzyskane świadczenie w postaci zamówionego towaru, Klient, Klient-Kosument jest proszony o odesłanie lub przekazanie rzeczy wraz z dowodem zakupu np. paragonem, fakturą VAT lub innym dowodem zawarcia transakcji (np. potwierdzenia płatności kartą czy wyciągu z konta) oraz oryginałem formularza zwrotu, na adres Sprzedawcy: : You by Tokarska Agnieszka Tokarska ul. 1 Dywizji Wojska Polskiego 6, 10-069 Olsztyn, z dopiskiem „ZWROT” na kopercie, nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o Odstąpieniu. Termin jest zachowany także wtedy, kiedy Klient, który skorzystał z opcji odbioru zamówionego towaru w siedzibie firmy, odeśle zamówiony towar na wyżej wskazany adres przed upływem terminu 14 (czternastu) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego na przesyłce zwrotnej.
 8. Klient, Klient-Kosument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu  (odesłania/przekazania/opakowania) rzeczy, z tym, że w przypadku, gdy produkt odebrany został w Punkcie Odbioru Klient, Klient-Konsument nie ponosi żadnych kosztów. W szczególności Klient, Klient-Konsument proszony jest o zastosowanie takiego sposobu opakowania zwracanych rzeczy, które pozwolą na zabezpieczenie przesyłki w sposób odpowiadajmy jej rodzajowi  - na przykład uszkodzeniom w trakcie transportu.   
 9. Klient, Klient-Kosument jest odpowiedzialny wobec sprzedawcy za zmniejszenie wartości rzeczy w związku z korzystaniem z niej w nieodpowiedni sposób. Ma prawo zbadać charakter, cechy i funkcjonowanie towaru w taki sposób, w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym. Nie może jednak używać rzeczy w sposób nieograniczony. Jeśli tak robi, Sprzedawca ma prawo obciążyć go dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości towaru.
 10. Sprzedawca, w przypadku gdy Klient,Klient-Kosument składając zamówienie wyraził chęć otrzymania faktury VAT, może przesłać na adres poczty elektronicznej Klienta, Klienta-Konsumenta podany przy składaniu  zamówienia korektę faktury sprzedaży wraz z automatyczną prośbą potwierdzenia otrzymania wiadomości.
 11. Płatność podlega zwrotowi przelewem na konto wskazane przez Klienta, Klienta-Konsumenta w formularzu zwrotu w przypadku płatności za pobraniem, lub na konto, z którego dokonywana była płatność on–line albo w inny sposób wskazany przez Klienta.

II Reklamacje

 1. Sprzedawca odpowiada względem Kupującego jeżeli rzecz sprzedana na wadę fizyczną lub prawną (Rękojmia), wedle reguł określonych ustawą Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93 z późn. zm., a zatem Reklamacja towaru może nastąpić ze względu  na wadę fizyczną, którą polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową lub ze względu na wadę prawną, w szczególności jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej.
 2. W celu złożenia reklamacji Kupujący proszony jest o odesłanie rzeczy na adres Sprzedawcy: You By Tokrska Agnieszka Tokarska ul. 1 Dywizji Wojska Polskiego 6, 10-069 Olsztyn,  z dopiskiem „REKLAMACJA” na kopercie. Jednakowoż Klient może składać reklamację w siedzibie firmy, niezależnie od wybranego przez siebie sposobu zamawiania i zapłaty za towar.
 3. Towar, który jest odsyłany lub który Klient, Klient-Kosument zwraca w Punkcie Odbioru, musi być zaopatrzony w paragon fiskalny, fakturę VAT lub inny dowód zawarcia transakcji (np. potwierdzenia płatności kartą czy wyciągu z konta). W związku z dokonaniem reklamacji Klient proszony jest o wypełnienie formularza reklamacyjnego i wysłania go z towarem oraz drogą elektroniczną na adres you@bytokarska.com. Podczas składania reklamacji w Punkcie Odbioru konieczne będzie podanie numeru paragonu czy faktury VAT.
 4. W przypadku przesłania przez Klienta, Klienta-Konsumenta formularza reklamacyjnego drogą elektroniczną  na adres you@bytokarska.com, rozstrzygnięcie reklamacyjne zostanie przesłane Klientowi, Klientowi-Kosumentowi jako odpowiedź zwrotna, również pocztą elektroniczną.
 5. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni  licząc od dnia złożenia reklamacji wraz z opisem przyczyny reklamacji i żądaniem Klienta, Klienta-Kosumenta. 
 6. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji towar zostanie odesłany do Klienta, Klienta-Kosumenta wraz z opinią o niezasadności reklamacji. W przypadku uwzględnienia reklamacji i żądania Klienta, Klienta-Konsumenta odstąpienia od umowy, Sprzedawca może przesłać na adres poczty elektronicznej Klienta, Klienta-Kosumenta podany w zamówieniu korektę faktury sprzedaży z automatycznym żądaniem potwierdzenia otrzymania wiadomości.


(Częściowa treść regulaminu)

§4 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Klientowi, Klientowi-Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient , Klient-Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym pod adresem youbytokarska.com/strona/wymiany-zwroty lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
 4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Klientowi, Klienowi-Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 6. Klient, Klient-Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 7. Klient, Klient-Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt.
 8. Klient, Klient-Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. Prawa konsumenckiego.
 9. Klient, Klient-Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Klienta, Klienta-Konsumenta zwróci Klientowi, Klientowi- Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Klientowi, Klientowi-Konsumentowi rzeczy, a jeżeli Klient, Klient-Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Klientowi, Klientowi-Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.
 11. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, Klient-Konsument, chyba że Klient, Klient-Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Klienta, Klienta-Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta, Klienta-Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 13. Klientowi, Klientowi-Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta, Klienta-konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta, Klienta-Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty

Wybierz pierwszy produkt