• Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI WRAZ Z POLITYKĄ COOKIES

 

I. Postanowienia ogólne

1. Polityka Prywatności i Polityka Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików Cookies, a także innych technologii pojawiających się na stronie internetowej sklepu internetowego „www.youbytokarsk.com „

2. Administrator stosuje środki techniczne i rozwiązania organizacyjne zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych.

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych zostały opracowane wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Administrator kontroluje ich wykonywanie i stale sprawdza ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

II. Definicje

1. Administrator – Agnieszka Tokarska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą You by Tokarska, NIP: 6321731673.

2. Użytkownik – każdy podmiot przebywający na stronie i korzystający z niej.

3. Strona i/lub Sklep internetowy – strona internetowa i sklep internetowy znajdujące się pod adresem www.youbytokarska.com

4. Formularz lub Formularze – miejsca na Stronie, które umożliwiają wprowadzenie danych osobowych przez Użytkownika, we wskazanych w nich celach np. w celu wysyłki newslettera, w celu złożenia zamówienia, w celu kontaktu z Użytkownikiem.

5. „Newsletter” lub „usługa Newsletter” – bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika za pośrednictwem których Administrator informuje o wydarzeniach, usługach, produktach i innych elementach istotnych z punktu widzenia Administratora (wymagana zgoda)

6. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) - dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika, np. komputerze, tablecie, smartfonie, podczas korzystania ze Strony.

7. Dane osobowe – wszelkie informacje, które prowadzą do identyfikacji osoby.

III. Administrator danych osobowych

Administratorem strony i danych osobowych przekazywanych w jej ramach jest Agnieszka Tokarska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą You by Tokarska Agnieszka Tokarska z siedzibą w 10-069 Olsztyn Ul. 1 Dywizji WP 6, NIP 6321731673 REGON 273676409.

Kontakt do Administratora: listownie na adres 10-069 Olsztyn Ul. 1 Dywizji WP 6, poprzez formularz kontaktowy na stronie lub e-mail: designer@youbytokarska.com

IV. Podstawa prawna

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”). Podstawą przetwarzania danych osobowych jest również ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych oraz ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

V. Przetwarzanie danych osobowych, dobrowolność ich przetwarzania

1. Użytkownik, który zamierza korzystać z usług sklepu internetowego w trakcie składania Zamówienia zostanie poproszony o podanie swoich danych osobowych. Dane te będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z funkcjonowaniem Sklepu i świadczeniem usług w nim oferowanych.

2. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże niepodanie pewnych informacji, co do zasady zaznaczonych na stronach Administratora jako obowiązkowe wiązać się będzie z brakiem możliwości wykonania danej usługi przez Sklep internetowy.

3. Dane osobowe nie są przedmiotem profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych. Podmioty, które otrzymują dane osobowe Użytkownika w związku z wejściem na stronę mogą wykorzystać je do wyświetlania podobnych treści, dopasowanych do tego, co było szukane (profilowanie), w szczególności usługi Google i Facebook.

4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich

zachowaniach w następujący sposób:

a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz informacja „pliki cookies”].

VI. Zakres przetwarzanych danych osobowych

Użytkownik przekazuje niezbędne n/w dane osobowe celem świadczenia usług przez Sklep –

złożenia zamówienia/ doręczenia przesyłki/reklamacji czy odstąpienia od umowy:

 imię i nazwisko,

 adres e-mail,

 numer telefonu,

 adres do doręczenia przesyłki,

 informacje związane z wybraną formą płatności,

 dane adresowe i identyfikacyjne podmiotu na który została wystawiona faktura.

Użytkownik przekazuje niezbędne n/w dane osobowe celem zapytania poprzez formularz

kontaktowy:

 imię i nazwisko,

 adres e-mail,

 numer telefonu,

 inne podane dobrowolnie w treści wiadomości.

Użytkownik przekazuje niezbędne n/w dane osobowe celem zapisu na Newsletter :

 imię i nazwisko,

 adres e-mail.W przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji, gdy zwrot należności następuje

bezpośrednio na rachunek bankowy Użytkownika koniecznym jest podanie numeru rachunku

w celu dokonania zwrotu należności.

VII. Cel przetwarzania

Dane osobowe Użytkownika na Stronie mogą być przetwarzane w następujących celach i na

następujących podstawach prawnych:

 zarejestrowania się w serwisie (założenie konta), realizacja zamówienia w sklepie,

dostarczenie zamówionego towaru - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO

(niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy lub podjęcie działań na żądanie),

 dokonania rozliczeń (wystawienie faktury, rachunku itp.) - na podstawie art. 6 ust. 1

lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa),

 rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń związanych z umową — na podstawie art. 6 ust.

1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy) oraz na podstawie

art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);

 kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi , udzielenie

odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy/ adres e-mail

zamieszczony na stronie — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do

zawarcia i/lub wykonania umowy);

 wysyłki newslettera i związanych z nim informacji marketingowych i handlowych

drogą elektroniczną- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (wyrażenie zgody),

 w celu obsługi fanpage w portalu Facebook pod nazwą

https://www.facebook.com/youbytokarska/ , konta w portalu Instagram pod nazwą

https://www.instagram.com/youbytokarska/ i wchodzenia w interakcje z

użytkownikami tych miejsc w mediach społecznościowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora).

VIII. Uprawnienia osoby, przekazującej dane osobowe

Każdej osobie, która przekazuje swoje dane osobowe przysługuje prawo do:

a) dostępu do danych osobowych,

b) żądania sprostowania danych osobowych (Użytkownik może również sprostować swoje dane samodzielnie używając po zalogowaniu zakładki: MOJE DANE).

c) usunięcia danych osobowych (bycia zapomnianym), jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza, że zostanie usunięte założone konto Użytkownika a dane nie będą już przetwarzane.

d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeśli nastąpiło ono w sposób nieprawidłowy lub bez podstawy prawnej,

e) przenoszenia danych,

f) cofnięcia zgody, jeśli podstawą przetwarzania była zgoda osoby, której dane dotyczą (cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie przed cofnięciem),

g) wniesienia sprzeciwu, zarówno w całości jak i we wskazanym celu,

h) wniesienia skargi do Prezesa UODO.IX. Okres przetwarzania

Dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celu, w jakim zostały zebrane przez okres:

 realizacji/ udokumentowania/ wykonania Zamówienia,

 realizacji praw i obowiązków Administratora/ osoby której dane dotyczą (gwarancja/ rękojmia/ przedawnienie roszczeń),

 wymagany przepisami prawa, w tym prawa podatkowego – przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku,

 maksymalnie 3 lat w przypadku osób, które wypisały się z newslettera w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub po okresie 1 roku braku jakiejkolwiek aktywności przez danego subskrybenta, jak również do czasu odwołania zgody, jeśli wyrażenie zgody było niezbędne.

Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania/ żądanie usunięcia danych osobowych spowoduje, że zostanie usunięte założone konto Użytkownika a dane nie będą już przetwarzane.

X. Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotom współpracującym ze Sklepem m.in. w zakresie zamówionego towaru, przeprowadzenia procesu płatności oraz dostarczania przesyłek. Dane osobowe w szczególności mogą zostać powierzone podmiotom realizującym w imieniu Administratora obsługę księgową, usługę kurierską, usługę hostingu strony www, serwisu i utrzymania systemów informatycznych, w których dane są przetwarzane, usługę marketingową w zakresie obsługi Strony, jak również firmy umożliwiające wysyłkę newsletterów.

Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.

XI. Newsletter

Użytkownik ma możliwość subskrybowania newslettera poprzez podanie adresu e-mail i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych oraz marketingowych drogą mailową. Zawarcie w/w umowy Newsletter jest możliwe w każdym momencie, poprzez wypełnienie istniejących na stronie aktywnych formularzy Newsletter.

Użytkownik jest uprawniony do rezygnacji z usługi Newsletter w każdej chwili poprzez samodzielne wypisanie się z listy subskrybentów Administratora lub Użytkownik może też wypisać się z usługi w inny dogodny dla niego sposób np. przesyłając wiadomość e-mail na adres Sklepu.

XII. Pliki Cookies

1. Strona korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

3. W celu zarządzania ustawieniami cookies należy wybrać z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępować zgodnie z instrukcjami: Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Android, Safari (iOS), Windows Phone, Blackberry.

4. Podczas pierwszego wejścia na Stronę Użytkownik jest zobowiązany do wyrażenia zgody na cookies lub podjąć inne, możliwe działania wskazane w komunikacie, żeby móc dalej korzystać z zawartości Strony. Korzystanie ze Strony oznacza wyrażenie zgody. Użytkownik może opuścić stronę jeżeli nie chce wyrazić takiej zgody, ewentualnie może zmienić ustawienia swojej przeglądarki, wyłączyć lub usunąć pliki cookies.

5. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.

6. Użytkownik może dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

8. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

b) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik

nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

c) określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w

sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

9. Stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

10. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

11. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

12. Zalecane jest przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

13. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
14. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową 
Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis sky-shop. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT. Administrator stosuje następujące pliki cookies podmiotów trzecich w ramach Strony:

1. Facebook Pixel – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych - Facebook Pixel gromadzi informacje o zachowaniu Użytkownika w Sklepie internetowym i na tej podstawie wyświetla reklamy w serwisie Facebook.

2. Wbudowany kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony (narzędzie to dostarczane jest przez firmę Google LLC). Szczegółowe zasady dotyczące polityki prywatności Google Analytics (w tym informacja jak można zablokować zbieranie danych) znajdują się na stronie: https://www.google.com/analytics.

3. Wtyczki kierujące do social mediów - Facebook, Instagram. Użytkownik po kliknięciu w ikonę danej wtyczki na stronie odsyłany jest do strony zewnętrznego dostawcy, w tym wypadku właściciela danego serwisu społecznościowego. Serwisy Facebook i Instagram są administrowane przez spółkę Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia („Facebook”). Poprzez posiadane profile Administrator gromadzi dane Użytkowników serwisów społecznościowych odwiedzających profile Sklepu związane z: prowadzoną komunikacją, zamieszczanymi treściami oraz informacje publikowane przez samych Użytkowników, w tym również w wiadomościach prywatnych.

XIII. Social Media

1. Administrator posiada publiczny profil na portalu Facebook – Fanpage i konto na Instagram, wobec czego przetwarza dane osób - Użytkowników, które odwiedzają profil (m.in. polubienia, komentarze, identyfikator internetowy, imię i nazwisko, wizerunek w ramach zdjęcia profilowego). Dane osobowe takich osób są przetwarzane w celu umożliwienia im publikacji treści, informowania ich o nowych treściach oraz wydarzeniach, usługach czy produktach. Dane te są przetwarzane celem promowania Sklepu oraz publikowania materiałów i treści dotyczących Sklepu.

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych w mediach społecznościowych jest zgoda Użytkownika, który dobrowolnie decyduje się na polubienie/obserwowanie Fanpage/ konta na Instagram poprzez polubienie/kliknięcie „Obserwuj” Fanpage lub wejście w interakcje np. poprzez pozostawienie komentarza. Użytkownik może w każdej chwili przestać obserwować Fanpage/ konto na Instagram. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres prowadzenia/istnienia Fanpage/ konta Instagram.

3. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak portal Facebook, współpracującym agencjom reklamowym lub innympodwykonawcom obsługującym Fanpage/ Instagram, czy serwisowi IT.

4. Zasady przebywania w portalu społecznościowym Facebook/ Instagram wynikają z regulaminów Facebooka/ Instagram. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich zgodnie z regulaminem i polityką prywatności Facebooka.

XIV. Serwer

Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik. Administrator nie wykorzystuje w żaden sposób logów serwera do identyfikacji Użytkownika. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

1. czas nadejścia zapytania,

2. czas wysłania odpowiedzi,

3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w

przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

6. informacje o przeglądarce użytkownika,

7. Informacje o adresie IP.

XV. Postanowienia końcowe

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, a każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności. Aktualna wersja Polityki prywatności będzie niezwłocznie publikowana na Stronie. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w Polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.