• Fundusze europejskie

Projekt nr POIR.03.03.03-28-0019/19
 "Działania podnoszące rozpoznawalność marki YOU by Tokarska na rynkach zagranicznych."
 
Cele i efekty realizacji projektu:
Celem realizacji projektu dla marki YOU by Tokarska jest wzrost rozpoznawalności i konkurencyjności firmy poprzez internacjonalizację działalności. Realizacja działań promocyjnych pozwoli na umocnienie pozycji Beneficjenta na rynku międzynarodowym. Wszystkie zaplanowane działania mają na celu pozyskanie potencjalnych partnerów biznesowych oraz odbiorców oferowanych produktów. Dalsza ekspansja na rynki zagraniczne pozwoli zwiększyć sprzedaż oraz otworzyć nowe kierunki dystrybucji. Będzie to również miało pozytywny wpływ na promocję branży mody polskiej oraz Marki Polskiej Gospodarki.
 
Wartość projektu: 348 800,00 PLN
Wysokość wkładu Funduszy Europejskich w realizowany projekt: 296 480,00 PLN


 
Projekt nr POIR.03.03.03-28-0016/20
 
"Promocja marki YOU BY TOKARSKA na arenie międzynarodowej."
 
Cele i efekty realizacji projektu:
Celem realizacji przedmiotowego projektu jest intensyfikacja działalności związanej z internacjonalizacją, w tym zwiększenie rozpoznawalności marki produktowej, pozyskanie nowych kontrahentów oraz budowanie podwalin dla długofalowych relacji biznesowych. Wymiernym efektem prowadzonych działań będzie osiągnięcie docelowej wartości przychodów ze sprzedaży produktów na eksport oraz podpisanie kontraktów z zagranicznymi kontrahentami. Działania objęte projektem wpisane w długoterminową strategię rozwoju firmy mają na celu ugruntowanie pozycji na rynkach zagranicznych i umocnienie marki produktowej postrzeganej przez pryzmat jej wysokiej jakości i unikatowości.
 
Wartość projektu: 352 600,00 PLN
Wysokość wkładu Funduszy Europejskich w realizowany projekt: 299 710,00 PLN


Projekt nr POIR.03.03.03-28-0008/21
"Rozwój marki YOU BY TOKARSKA na arenie międzynarodowej dzięki udziałowi w programie promocji związanym z EXPO 2020."

Cele i efekty realizacji projektu:
Celem realizacji projektu jest intensyfikacja internacjonalizacji prowadzonej działalności na rynkach Zatoki Perskiej. Realizacja działań objętych harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu ma sprzyjać nawiązywaniu nowych kontaktów biznesowych oraz zwiększeniu spektrum prowadzonej działalności. Efektem implementowanych działań ma być materializacja założonych w projekcie wartości docelowych wskaźników rezultatu skorelowanych z wygenerowaniem przychodów ze sprzedaży na eksport produktów będących przedmiotem projektu oraz podpisaniem kontraktów biznesowych.

Wartość projektu: 319 800,00 PLN
Wysokość wkładu Funduszy Europejskich w realizowany projekt: 271 830,00 PLN